سوشید

۳۶۹- موافقت اصولی

با توجه به این که مکان انتخاب شده جهت مهد آماده شده است و از طرفی حدود 40 روز از اول مهر می گذرد. برای طی کردن مراحل قانونی به اداره بهزیستی کاشان مراجعه کردم.
در ابتدای کار که خدمت کارشناس مهد رفتم تاکید فراوان می شد که چرا محل آماده نیست تا وارد بحث ثبت نام شویم و حال که محل آماده است مسائل دیگری مطرح می شود. تصور می کنم کارمند مربوطه خود نیز به قوانین اشراف کامل ندارد و به نوعی باعث مشکل می شود.
آنچه در حال حاضر مطرح است آمدن موافقت اصولی برای دارنده مجوز که خانم کاردان است. و این در اختیارات اصفهان می باشد. بعد از آمدن موافقت اصولی که تاریخ آن برایمان نامعلوم است،  پرونده ای که شامل مدارک زیر است تشکیل و مجدد به اصفهان جهت تایید نهایی ارسال می شود:
1- کپی موافقت اصولی
2- نامه اماکن که از طریق مجامع امور صنفی کاشان ارسال گردیده است.
3- گزارش کارشناس بهداشت
4- گزارش کارشناس اداره کاشان
5- عکس 4*3 از دارنده مجوز
6- فیش بانکی (مبلغ فعلاً اعلام نشده است)
7- تعهد مبنی بر کارت بهداشت کارکنان
8- تعهد مبنی بر بیمه کارکنان
9- گواهی پایان کارآموزی دارنده مجوز
و شاید موارد دیگری که هنوز از آن بی اطلاع هستیم.
مشکلی که در غالب اداره ها با آن دست به گریبان می باشم عبارت است از:
الف- عدم آشنایی و اشراف کارکنان با موضوع مرتبط
ب- عدم مجموعه ای مکتوب تا ارباب رجوع را به راحتی با مراحل انجام کار آشنا سازد.
ج- تا اندازه زیادی رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی با توجه به این که اهرم ها در دست مجموعه های دولتی می باشد.
د- عدم انگیزه کادر دولتی جهت تشویق افراد به در دست گرفتن بخشی از کار
ه- عدم تناسب و روانی و گاهی نبود تسهیلات جهت مجموعه هایی که در حال شکل گیری به صورت خصوصی می باشد.
در هر حال با توجه به علاقه ای که اینجانب به شکل گیری مهد کودکی کاملاً علمی و مناسب و شایسته دارم،  مراحل و مشکلات را با کمک خداوند و دوستان پشت سر می گذاریم.