سوشید

۴۶۸- خدایا چرا من؟

قهرمان افسانه ای تنیس ویمبلدون به خاطر خون‎(Arthur Ashe) آرتوراشی آلوده ای که درجریان یک عمل جراحی درسال ۱۹۸۳دریافت کرد به بیماری ایدز مبتلا شد ودربسترمرگ افتاد او ازسراسر دنیا نامه هائی از طرفدارانش دریافت کرد‎.
یکی از طرفدارانش نوشته بود :
چراخدا تورا برای چنین بیماری دردناکی انتخاب کرد؟

آرتور در پاسخش نوشت :
دردنیا  ۵۰ میلیون کودک بازی تنیس را آغاز می کنند .
   ۵میلیون یاد می گیرند که چگونه تنیس بازی کنند .
۵۰۰هزارنفر تنیس رادرسطح حرفه ای یادمی گیرند .
۵۰هزارنفر پابه مسابقات ‏می گذارند ۵هزارنفر سرشناس می شوند .

 ۵۰نفربه مسابقات ویمبلدون راه پیدامی کنند .

۴نفربه نیمه نهائی می رسند و دونفر به فینال .
وآن هنگام که جام قهرمانی را روی دستانم گرفته بودم
هرگز نگفتم خدایا چرا من؟
وامروز هم که ازاین بیماری رنج می کشم هرگز نمی توانم بگویم خدایا چرا من؟